Όλο το σχολείο μας και φέτος συμμετέχει στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Η περυσινή μας πρώτη συμμετοχή είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσουμε το 5ο βραβείο απ’ όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας που συμμετείχαν (180) και τη σημαία του αειφόρου σχολείου.

Τι είναι όμως το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου». Είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων της ίδιας βαθμίδας . Τα σχολεία διαγωνίζονται στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε τρεις γενικούς τομείς: Α. Τον παιδαγωγικό Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό Γ. Τον περιβαλλοντικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» ή κριτήρια, με τα οποία γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Οι δείκτες αυτοί στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και οι «δείκτες εκπαίδευσης για την αειφορία» που έχει δημιουργήσει η UNΕCE.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα http://www.aeiforosxoleio.gr

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ